Sazebník úhrad za poskytování informací


pro úhradu nákladů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákona č. 123/1998 Sb. a podle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679


Obec Krahulov stanoví
v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona, s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, s článkem 12 odst. 5 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 tento sazebník úhrad za poskytování informací:

čl. I.
Náklady na pořízení kopií


1. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4:
a) jednostranná ................................................................ 2,-- Kč
b) oboustranná ................................................................ 4,-- Kč
2. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A3:
a) jednostranná ................................................................ 4,-- Kč
b) oboustranná ................................................................ 8,-- Kč
3. Za tisk na černobílé tiskárně (formát A4, jednostranný) jedna stránka 3,-- Kč
4. Za pořízení skenu či fotografie do souboru jedné stránky do velikosti A4 při skenování a do velikosti A3 při fotografování včetně úpravy k odeslání .............................. 5,-- Kč
5. Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou obec za pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.
6. V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných obcí se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.


čl. II.
Náklady na opatření technických nosičů dat


1. 1 ks CD ........................................................................ 10,-- Kč
2. 1 ks DVD ..................................................................... 20,-- Kč
3. Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.


čl. III.
Náklady na odeslání informací žadateli


1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s. p., i případně jiného poskytovatele poštovní služby. Náklady na balné se stanoví paušální částkou 20,-- Kč za jednu poštovní zásilku.
2. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.


   
čl. IV.
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací


1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se úhrada požaduje za vyhledávání delší než 1,0 hodina. Úhrada za hodinu vyhledávání jedním pracovníkem je 250,-- Kč, započítává se každých i započatých 30 minut. Úhrada je odvozena od ročních nákladů na platy zaměstnanců obce, kteří se
mohou podílet na vyhledávání informací.
V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem doby připadající na každého pracovníka.
2. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady, nezbytné k vyhledání informace (např. náklady na jízdné na odlehlé pracoviště), budou účtovány na základě individuální kalkulace.
3. Do vyhledávání se zahrne s ohledem na konkrétnost formulace žádosti pouze vyhledání, ve kterém dokumentu se požadovaná informace nachází (např. v evidenci, spisové službě), vyhledání samotného dokumentu (např. ve spisovně, v počítači), vyhledání požadovaných informací vdokumentu, přenesení informací do sdělení žadateli (výpisem nebo kopírováním v počítači). Omezeně lze zahrnout čas nutný na anonymizaci chráněných údajů. Ostatní činnosti spojené s vyřízením žádosti, včetně právního posouzení, se nezapočítávají. Nezapočte se ani čas kopírování listinných dokumentů, který je již vyjádřen jednotkovou sazbou za kopii.


čl. V.
Ostatní ustanovení


1. Celková výše úhrady je součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Do celkové výše 100,-- Kč nebude úhrada požadována, pokud žadatel nepodal po dobu
jednoho měsíce od podání předchozí žádosti další žádost.
2. Z důvodu hodných zvláštního zřetele může starosta obce od úhrady nákladů zcela nebo zčásti upustit na základě žádosti žadatele.
3. Postup správního orgánu v případě požadování úhrady nákladů je upraven v § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně Obecního úřadu Krahulov v úředních hodinách nebo převodem na bankovní účet obce 1521777389/0800.
4. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady.


Sazebník úhrad byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Krahulova .........

 

V Krahulově dne ........